บุคลากร

บุคลากร
บุคลากรทั้งหมด 31 ท่าน

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
  นายอับดุลอาสีด ปังแลมาปุเลา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
หัวหน้างานปกครองชาย
  นายอดุลยาศักดิ์ หมัดหมัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการศาสนา
  นายตรา หมาดรา
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
หัวหน้างานทะเบียน
  นางสาวนุชนารถ มณีหยัน
หัวหน้าหมวดคณิตศาสตร์
  นายมาเล็ก มาลินี
หัวหน้าหมวดสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หัวหน้างานกิจการทั่วไป
  นายสน เจะหมีน
หัวหน้าหมวดสุขศึกษาและพลศึกษา
  นางสกุนา จอหวัง
หัวหน้าหมวดศิลปะและหัวหน้างานธุรการ
  นางอุไร เส็นติระ
หัวหน้าหมวดภาษาต่างประเทศ
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ
  นายสาและ พงหลง
หัวหน้างานแนะแนวภายนอกและประชาสัมพันธ์
  นายอาหรน พงค์หลง
งานแนะแนวภายนอกและประชาสัมพันธ์
  นายสุตรี หมาดตา
หัวหน้างานสภานักเรียน
  นายยะหริด ยุติกา
หัวหน้างานกิจกรรมศาสนาพัฒนาผู้เรียน
  นายมูฮัมหมัดตายาดีน อาเล็ม
งานกิจกรรมศาสนาพัฒนาผู้เรียน
  นายวัฒนชัย เนสาและ
ครูผู้สอน
  นายอับดุลรอศักดิ์ มรรคาเขต
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
  นายสุชาติ เทศอาเส็น
administrator
ผู้ช่วยนายทะเบียน
  นางสาร๊ะ ตาเดอิน
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
  นางสาวนูรีหะ เศษระนำ
งานธุรการ
  นางสาวนูรอัยนี พงค์หลง
งานแนะแนวภายนอกและประชาสัมพันธ์
  นางอาฏียะฮ์ ปังเตะ
หัวหน้างานสภานักเรียนหญิง
  นางหรุกิหย๊ะ เล็มโดย
งานปกครองหญิง
  นางสาวสุกัญญา สาดอาหลี
ครูผู้สอน
  นางสาวดารุณี ไกรรักษ์
ครูพนักงานราชการ
  นางสาวสุฑิษา กำเนิดผล
ครูผู้สอน
  นางสาวมุนา ลายู
ครูผู้สอน
  นางสาวสุนิตา สาดีน
ครูผู้สอน
  นางอมรรัตน์ สังข์ทอง
ครูพนักงานราชการ
  นางนีย๊ะ ตำบัน
ข้าราชการครู
  นางฆอดีย๊ะ สาดีน
ครูผู้สอน
  นางสาวขัตติยา เถาวัลย์
ครูผู้สอน
  นางอัสมาอ์ สันตี
ครูผู้สอน