เกี่ยวกับโรงเรียน

ความเป็นมา : โรงเรียนดารุลอูลูมเรียกสั้นๆ ว่าปอเนาะ “ย่านซื่อ” เป็นสถาบันที่หล่อหลอมปลูกฝังเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ทั้งด้านศาสนาและสามัญ เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม แก้ปัญหาได้ เพื่อรองรับสังคมปัจจุบันที่กำลังเสื่อมโทรม ซึ่งเกิดจากปัญหามากมายโดยเฉพาะ การชักจูงทางด้านวัฒนธรรม ที่ทำให้ลูกหลานของเราเพลี่ยงพล้ำเข้าไปโดยไม่รู้ตัว เพราะฉะนั้นภารกิจเดียวที่ทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อดึงลูกหลานของเราให้ห่างไกลจากสิ่งเหล่านั้นได้ได้ การสร้างจิตสำนึกทางศาสนา
อักษรย่อ : ด.ล.
อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนรู้ เชิิดชูคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม
ภารกิจ : มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้มีคุณธรรมตามครรลองศาสนาอิสลาม มีระเบียบวินัย รักความเป็นไทย และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข