การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2561

ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2561 โรงเรียนดารุลอูลูม ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้ง
ประธานนักเรียนชาย มีผู้เข้าร่วมสมัครดังนี้
เบอร์ 1 นายฮานีน สันนาหู
เบอร์ 2 นายธีรยุทร อุรามา
เบอร์ 3 นายอารัช แหละตี

ประธานนักเรียนหญิง มีผู้เข้าร่วมสมัครดังนี้
เบอร์ 1 นางสาวฟารีดา ไมมะหาด
เบอร์ 2 นางสาวฮาซานี หมาดปันจอร์
เบอร์ 3 นางสาววนิดา มันเละ
เบอร์ 4 นางสาวธนิตา หลงหลี

Share

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook:
แสดงความคิดเห็นด้วยระบบ แบบปกติ:

Leave a Reply