โครงการเข้าค่ายมาวัดดะห์ ปีการศึกษา 2558

22 พฤษภาคม 2015

 

ค่ายมาวัดดะ

 

โครงการค่ายมาวัดดะห์ ประจำปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นระหว่าง วันที่  15   –  16 พฤษภาคม 2558 ณ  โรงเรียนดารุลอูลูม เพื่อวัตถุประสงค์ให้นักเรียนใหม่ ได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี และระเบียบวินัยของโรงเรียน สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ตลอดจนฝึกจิตใจให้พร้อมกับ ปัญหาที่จะเกิดทั้งการเรียนและการทำงาน การใช้ชีวิต

 

Share

โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one

6 พฤษภาคม 2015

 

tobenumberone

 

โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To be number one จัดขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 โดยชาวอำเภอควนโดนร่วมสนับสนุน ซึ่งได้เชิญนักเรียนโรงเรียนดารุลอูลูมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยทรงมีพระประสงค์มุ่งเน้นการรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือวัยรุ่นและเยาวชน โดยกลวิธีสร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้องโดยไม่ข้องแวะกับยาเสพติด ซึ่งในงานมีกิจกรรมขับร้องอานาชีด วิ่งมาราธอน เป็นต้น

Share

การแข่งขันกีฬาฟุตซอล สพฐ. ครั้งที่ 16

6 พฤษภาคม 2015

กีฬาสพฐ

Share

โครงการแนะแนวน้องเตรียมความพร้อมสู่มหาลัย ปี 2558

6 พฤษภาคม 2015

DSCF0374

วันพฤหัสบดี ที 1 มกราคม 2558 โรงเรียนดารุลอูลูมได้จัดกิจกรรมโครงการ “แนะแนวจ้องเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาลัย” โดยมีคณะศิษย์เก่าที่เคยเรียนในโรงเรียนดารุลอูลูมได้มาร่วมให้ความรู้กับนักเรียนเพื่อที่จะศึกษา่ต่อยังมหาลัยต่างๆ

(เพิ่มเติม…)

Share

โครงการรวมพลังเยาวชน รู้พิษภัยเหล้า หัวใจห่างไกลยาเสพติด

6 พฤษภาคม 2015

DSCF1409

 

โรงเีรียนดารุลอูลูมได้จัดกิจกรรม โครงการ “รวมพลังเยาวชน รู้พิษภัยเหล้า หัวใจห่างไกลยาเสพติด” ขี้นในวันที่ 15 มกราคม 2558 เป็นกิจกรรมรวมพลังส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิดด้วยสุนทรียะภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเราและกิจกรรมการประกวดอนาชีด โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนสนับสนุนการส่งเสริม (สสส.)

(เพิ่มเติม…)

Share