กิจกรรมลูกเสือ 13 พ.ย. 57

17 ธันวาคม 2014

ลูกเสือ

ด้วยทางโรงเรียนได้จัด “กิจกรรมลูกเสือ” ขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพราะเป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่องความสามัคคี ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย และอีกหลายอย่างที่เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จัดขึ้นในระัดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

Share

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ หมู่บ้านย่านซื่อ 13 พ.ย. 57

16 ธันวาคม 2014

บำเพ็ญ

Share

งานวิชาการ “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านสู่อาเซี่ยน ส่งเสริมนักเรียนสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ” ปีการศึกษา 2557

16 ธันวาคม 2014

วิชาการ57

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 – 11 ธันวาคมคม 2557  โรงเรียนดารุลอูลูมได้จัดนิทรรศการงานวิชาการในหัวข้อ “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านสู่อาเซี่ยน ส่งเสริมนักเรียนสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ” ประจำปีการศึกษา 2557 ในการจัดงานครั้งนี้ได้เชิญคุณดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มาร่วมเปิดพิธีในวันวิชาการของนักเรียนผู้ชาย และเชิญกงสุลอินโดนีเซีย มาร่วมเปิดพิธีในวันวิชาการของนักเรียนผู้หญิง บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

 

Share