กิจกรรมทัศนะศึกษา ของคณะครู ณ ลังกาวี ประเทศมาเลเซ๊ย

14 พฤศจิกายน 2014

เกาะลังกาวี

ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 ตุลาคม 2557 โรงเรียนดารุลอูลูม ได้จัดกิจกรรมทัศนะศึกษาให้กับคณะครู ซึ่งเป็นกิจกรรมจัดขึ้นในทุกๆปี เพื่อให้คณะครูได้ศึกษาดูงานจากนอกสถานที่  โดยการไปทัศนะศึกษา ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย

Share