ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเปตองที่ได้รับรางวัลเพื่อไปแข่งขันต่อในระดับจังหวัด

5 กันยายน 2014

กีฬาเปตอง

Share

กิจกรรมสุขอาสา ปีการศึกษา 2557

5 กันยายน 2014

กิจกรรมสุขอาสา

โรงเรียนดารุลอูลูมได้จัดกิจกรรมสุขอาสา เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยจะเน้นในด้านการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ สุขอนามัยที่ดี ตลอดจนกิจกรรมสันทนาการ ขยับแข้งขา ออกกำลัง เพื่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสร้างรอยยิ้ม  โดยทางโรงเรียนไ้ด้นำนักเรียนทั้งชายและหญิงเดินรณรงค์เก็บขยะรอบหมู่บ้านบริเวณโรงเรียน

(เพิ่มเติม…)

Share

กิจกรรมกีฬาสีชะส์บานเกมส์ 2014 กีฬาสีสร้างคนดี ปีการศึกษา 2557

5 กันยายน 2014

ชะบานเกม57

โรงเรียนดารุลอูลูม ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีชะส์บานเกมส์ 2014 กีฬาสร้างคนดี ปีการศึกษา 2557 ขึ้นในวันที่ 25-28 สิงหาคม 2557 โดยแยกนักเรียนหญิงจัดการแข่งขันในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2557 และนักเรียนชายในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2557  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรง และเ้ข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างมีความสุข

(เพิ่มเติม…)

Share

กิจกรรมทัศนศึกษางานวิทย์ฯ ณ มอ. หาดใหญ่

5 กันยายน 2014

 

งานวิทย์

กิจกรรมทัศนศึกษางานวิทยาศาสตร์ ณ มอ.หาดใหญ่ เป็นกิจกรรมจัดขึ้นในทุกๆที เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาดูงานจากนอกสถานที่ ซึ่งได้จัดกิจกรรมแยกไปทัศนศึกษาระหว่างนักเรียนชาย – หญิง โดยนักเรียนชายไป วันที่ 18 สิงหาคม 2557 และนักเรียนหญิง วันที่ 19 สิงหาคม 2557

(เพิ่มเติม…)

Share