ผลการประกวดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2557

1 กรกฎาคม 2014

bg_hilightดดด

Share

การประกวดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2557

1 กรกฎาคม 2014

ต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนดารุลอูลูม ได้จัดโครงการประกวดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2557 ขึ้น โดยทางโรงเรียนได้จัดเป็นการแสดงปันจักสีัลัตแอโรบิกเพื่อสุขภาพต้านภัยยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพที่ดี อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนไม่มั่วสุมหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภทและเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันและเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ และเพื่อการแข่งขันภายในงานมีการเต้นแอร์โรบิคจากสภานักเรียนชายโรงเรียนดารุลอูลูม และมีการจัดสื่อโมเดลต่างๆ มากมาย

(เพิ่มเติม…)

Share

โครงการอบรม ส่งเสริมความรู้ การป้องกัน อาชญากรรม ยาเสพติด และอุบัติเหตุ

1 กรกฎาคม 2014

ตำรวจ

                   เด็กและเยาวชน เป็นเป้าหมายของขบวนการยาเสพติด  เนื่องจากเป็นวัยที่เอื้อต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งปัจจัยจากตนเอง คือ เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการค้นหา  สร้างตัวตน  สร้างการยอมรับ มีแรงผลักดันทางอารมณ์สูง กล้าเสี่ยง กล้าทำสิ่งท้าทาย นอกจากนี้ นักค้ายาเสพติดต่างมองว่า เยาวชนส่วนใหญ่มีเงิน จึงมีความมั่นใจว่าการค้ายาเสพติดกับเยาวชนนั้น จะทำให้มีลูกค้าอยู่สม่ำเสมอ จากสถิติค้ายาเสพติดพบว่า เด็กและเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเริ่มมีอายุน้อยลง ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องเรียนรู้วิธีป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน เพื่อจะได้สามารถร่วมมือกันปกป้องเด็กและเยาวชน จากปัญหายาเสพติด โรงเรียนดารุลอูลูม  จึงได้จัดโครงการ “อบรมส่่งเสริมความรู้ การป้องกัน อาชญกรรม ยาเสพติด และอุบัติเหตุ” ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

(เพิ่มเติม…)

Share

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางศาสนาของเยาวชน ระดับอำเภอ จังหวัดสตูล

1 กรกฎาคม 2014

ตอบปัญหา

Share

โครงการจับมือน้องสู่รั่ว “อูลูม” ปีการศึกษา 2557

1 กรกฎาคม 2014

 

 

จับมือน้องสู่รั้วอูลูม

            โครงการจับมือน้องสู่รั้ว “อูลูม” ประจำปีการศึกษา 2557 จัดขึ้นระหว่าง วันที่  19   –  20 พฤษภาคม 2557 ณ  โรงเรียนดารุลอูลูม เพื่อวัตถุประสงค์ให้นักเรียนใหม่ ได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี และระเบียบวินัยของโรงเรียน สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ตลอดจนฝึกจิตใจให้พร้อมกับ ปัญหาที่จะเกิดทั้งการเรียนและการทำงาน การใช้ชีวิต

(เพิ่มเติม…)

Share

โครงการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557

1 กรกฎาคม 2014

ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนดารุลอูลูม  เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการจัดดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และจัดพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ

         ทางโรงเรียนจึงจัด“ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ปีการศึกษา 2557”  ขึ้น ในวัน อังคาร ที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ มัสยิดโรงเรียนดารุลอูลูม เพื่อให้ทางโรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างบ้านกับโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

(เพิ่มเติม…)

Share