รับสมัครครูผู้สอนประจำปีการศึกษา 2555

30 มีนาคม 2012

 

ประกาศโรงเรียนดารุลอูลูม

เรื่อง  การรับสมัครครูผู้สอน ปีการศึกษา 2555

…………………………………………………………………………………

ด้วยโรงเรียนดารุลอูลูม  มีความประสงค์ที่จะรับสมัครครูตำแหน่งครูผู้สอน  เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่การสอนในปีการศึกษา 2555  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.  จำนวนอัตรา

รับสมัครตำแหน่งครูผู้สอน   จำนวน 7  อัตรา  ดังนี้

1.1  ครูคอมพิวเตอร์                             จำนวน  1  อัตรา

1.2  ครูสังคมศึกษา                               จำนวน   2  อัตรา

1.3  ครูคณิตศาสตร์                              จำนวน   1  อัตรา

1.4  ครูฟิสิกส์                                        จำนวน   1  อัตรา

1.5  ครูศิลปะ                                         จำนวน  1  อัตรา

1.6  ครูสอนศาสนาหรือภาษามลายู   จำนวน   1  อัตรา

2.   คุณสมบัติของตำแหน่ง

2.1 ชายหรือหญิงมุสลิม

2.2  วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ จบปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือกำลังดำเนิน จบปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือกำลังดำเนิน จบปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือกำลังดำเนินการทางเอกสารอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายในระดับปริญญาตรี

2.3  มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 ในกรณีผลการเรียนต่ำกว่า 2.5 ให้ขึ้นอยู่กับดลพินิจของคณะกรรมการ

2.4  มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักการศาสนาอิสลาม

2.5  มีทักษะและความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ดี

3. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

3.1  ใบสมัครตามที่โรงเรียนกำหนด

3.2  รูปถ่ายหน้าตรง                            จำนวน 1 รูป

3.3  สำเนาวุฒิการศึกษา                    จำนวน  1 ฉบับ

3.4  ใบแสดงผลการเรียน                  จำนวน  1 ฉบับ

3.5  สำเนาบัตรประชาชน                   จำนวน  1 ฉบับ

3.6  สำเนาทะเบียนบ้าน                      จำนวน  1 ฉบับ

3.7  สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู       จำนวน  1 ฉบับ

3.8  ใบรับรองการผ่านงาน ฝึกสอน หรือเอกสารอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อการคัดเลือก(ถ้ามี)

4.  การคัดเลือก ตามดุลพินิจของผู้บริหารและกรรมการสรรหาบุคลากร ซึ่งพิจารณาจาก

4.1  เอกสารการสมัครและบุคคลอ้างอิง

4.2 การสอบข้อเขียน

4.3 การสอบปฏิบัติ(สอบสอน)

4.4 การสัมภาษณ์

5. สถานที่รับสมัคร

สมัครได้ที่ สำนักงานโรงเรียนดารุลอูลูม  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 074-735170,081-5415256(ผู้อำนวยการ)

6. วันเวลา การรับสมัคร

สามารถติดต่อได้ตลอดวันและเวลาทำการ  วันจันทร์-วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น.

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่11 เมษายน 2555

7. วันเวลาการสอบ

วันที่ 12  เมษายน 2555

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20  มีนาคม 2555

( นายอับดุลเลาะ  ปังแลมาปุเลา )

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

Share

ขอแสดงความยินดี

30 มีนาคม 2012

โรงเรียนดารุลอูลูม  ขอแสดงความยินดีกับ กับนางสาวอาทิมา แหละตี นางสาวคอดีย๊ะ วิมุติการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2โรงเรียนดารุลอูลูม ที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ณ กรุงไคโร ประเทศอิยิปต์ ประจำปีการศึกษา 2555 ขอให้อัลเลาะห์ทรงประทานความสำเร็จตลอดไป อามีน

Share

โครงการ อบรมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Metting)

27 มีนาคม 2012

     วันที่ 26 มีนาคม 2555  โรงเรียนดารุลอูลูม ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองประจำปี                การศึกษา 2554 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครอง พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน

(เพิ่มเติม…)

Share

โครงการ บายานวับซี

21 มีนาคม 2012

      ในวันที่  1 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา โรงเรียนดารุลอูลูมได้จัดโครงการ บายานวับซี ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการการมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีรุปแบบการกล่าวบายานวับวี ซึ่งเป็นการกล่าวตักเตือนอำลาแก่นักเรียนชั้นม.6 ทั้งหมด มีจุดประสงค์เพื่อแสดงความยินดีแกนักเรียนที่จบการศึกษา

(เพิ่มเติม…)

Share

โครงการ บายานวับซี

21 มีนาคม 2012

Share

โครงการทัศนศึกษาจังหวัดตรัง

16 มีนาคม 2012

     ในวันที่ 15 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา โรงเรียนดารุลอูลูมได้จัดโครงการทัศนศึกษา จ.ตรัง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการไปทัศนศึกษาครั้งนี้ มีนักเรียนและครูเข้าร่วม จำนวน 115 คน

(เพิ่มเติม…)

Share