นายอับดุลเลาะ ปังแลมาปุเลา ผู้อำนวยการโรงเรียนดารุลอูลูมรับมอบสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

27 กันยายน 2011


นายอับดุลเลาะ  ปังแลมาปุเลา ผู้อำนวยการโรงเรียนดารุลอูลูม รับมอบสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สายสามัญ สังกัด สช. (เพิ่มเติม…)

Share

โรงเรียนดารุลอูลูมได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วม

16 กันยายน 2011

เมื่อวันที่10-13 กันยายน พ.ศ. 2554 โรงเรียนดารุลอูลูมได้รับความเดือดร้อนจากภัยทางธรรมชาติ ทำให้โรงเรียนเกิดความเสียหายอย่างมาก (เพิ่มเติม…)

Share

โครงการอบรมนักเรียนม.3 เรื่อง วัยสวย วัยใส ใส่ใจภัยสังคม

9 กันยายน 2011

              วันที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2554ได้มีหน่วยงานจากภายนอก (ศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชนตำบลย่านซื่อ) จัดอบรมให้กับนักเรียนชั้นม. 3 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข และปลอดภัยจากภัยทางสังคม (เพิ่มเติม…)

Share