อมรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ครูมืออาชีพและวิญญาณความเป็นครู วันที่ 19 ตุลาคม 2558

30 พฤศจิกายน 2015

อบรมครูมืออาชีพ          ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 โรงเรียนดารุลอูลูมได้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ครูมืออาชีพและวิญญาณความเป็นครู” จัดขึ้นโดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีครูจากหลายโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นครูสอนตาดีกา หรือคณะครูที่สอนตามโรงเรียนเอกชนต่างๆ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการอบรมครั้งนี้

(เพิ่มเติม…)

Share

โครงการฝึกสอนนักเรียนตาดีกา ประจำปีการศึกษา 2558

18 พฤศจิกายน 2015

 

ฝึกสอนตาดีกา              โรงเรียนดารุลอูลูมได้จัดโครงการฝึกสอนนักเรียนตาดีกา ประจำศูนย์ตาดีกาต่างๆ ของแต่ละมัสยิด โดยได้ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ทำการฝึกสอนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเป็นครูประจำศูนย์ตาดีกาต่างๆ

(เพิ่มเติม…)

Share

อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการเขียนแผนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ โดยอ.วิสุจน์ มาลินี

7 พฤศจิกายน 2013

 

1

 

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมาโรงเรียนดารุลอูลูมได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนแผนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้” ณ ห้องประชุมโรงเรียนดารุลอูลูม โดยได้เชิญวิทยากรจากนอกมาให้การอบรม คือ อาจารย์วิสุจน์ มาลินี เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเขียนแผนการสอนและประมวลรายวิชา ได้อย่างถูกต้องครบทุกวิชา  และเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายในและจากภายนอกโรงเรียน(สมศ.)

(เพิ่มเติม…)

Share

อบรม ICT เรื่อง “โปรเจคเตอร์…สื่อช่วยสอน”

1 มกราคม 2013


กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอน เรื่อง “โปรเจคเตอร์…สื่อช่วยสอน” เป็นกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยี โดยการใช้โปรเจคเตอร์ในการจัดการเรียนสอน ซึ่งได้กำหนดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป

(เพิ่มเติม…)

Share

โครงการละศิลอด

25 กันยายน 2012
Share

กำหนดการปฏิบัติงาน โรงเรียนดารุลอูลูม

11 ตุลาคม 2011

กำหนดการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนดารุลอูลูม

(เพิ่มเติม…)

Share