โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่อง “สารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่นักเรียนและเยาวชน ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านซื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2559

19 มิถุนายน 2016

ปัญหาสารเสพติด

(เพิ่มเติม…)

Share

อบรมภาษาอาหรับหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 7 “โดยสถาบันอิสลามและภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 26-29 มีนาคม 2559

19 มิถุนายน 2016

อบรมอาหรับ

Share

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2558 ใน วันที่ 13-14 มีนาคม 2559 ณ บ้านโตนปาหนัน จังหวัดสตูล

19 มิถุนายน 2016

ค่ายคุณธรรม

Share

อมรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ครูมืออาชีพและวิญญาณความเป็นครู วันที่ 19 ตุลาคม 2558

30 พฤศจิกายน 2015

อบรมครูมืออาชีพ          ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 โรงเรียนดารุลอูลูมได้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ครูมืออาชีพและวิญญาณความเป็นครู” จัดขึ้นโดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีครูจากหลายโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นครูสอนตาดีกา หรือคณะครูที่สอนตามโรงเรียนเอกชนต่างๆ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการอบรมครั้งนี้

(เพิ่มเติม…)

Share

กิจกรรมรวมพลังเยาวชน มุ่งพัฒนา การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด ก้าวสู่วรรณกรรม เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน วันที่ 16 กันยายน 2558

30 พฤศจิกายน 2015

กิจกรรมรวมพลังเยาวชน                 วันที่ 16 กันยายน 2558 โรงเรียนดารุลอูลูม ได้จัดกิจกรรมรวมพลังเยาวชน มุ่งพัฒนา การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด ก้าวสู่วรรณกรรม เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน โดยได้อบรมนักเรียนในกลุ่มแกนนำโรงเรียน ในเรื่องของทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด เพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียนและชุมชน สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

(เพิ่มเติม…)

Share

โครงการฝึกสอนนักเรียนตาดีกา ประจำปีการศึกษา 2558

18 พฤศจิกายน 2015

 

ฝึกสอนตาดีกา              โรงเรียนดารุลอูลูมได้จัดโครงการฝึกสอนนักเรียนตาดีกา ประจำศูนย์ตาดีกาต่างๆ ของแต่ละมัสยิด โดยได้ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ทำการฝึกสอนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเป็นครูประจำศูนย์ตาดีกาต่างๆ

(เพิ่มเติม…)

Share

โครงการจิตอาสาในการดูแลประคับประคอมจิตใจชุมชนในเครือข่ายตำบลฉลุง ตามวิถีมุสลิม วันที่ 25 สิงหาคม 2558

18 พฤศจิกายน 2015

จิตอาสา

วันที่ 25 สิงหาคม 2558 โรงเรียนดารุลอูลูม ได้นำนักเรียนชายชั้นม.ปลายเข้าร่วมโครงการจิตอาสาในการดูแลประคับประคอมจิตใจชุมชนในเครือข่ายตำบลฉลุง ตามวิถีมุสลิม ประจำปีการศึกษา 2558 นำทีมโดย ครูยะหริด ยุติกา เพื่อศึกษาวิธีการอาบน้ำศพ การทำละหมาดศพ การต้ายำมุมศพ และการห่อหุ้มศพ ซึ่งต้องขอขอบคุณทีมงาน อบต.ฉลุงที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการดีๆ ยาซากัลลอฮูคัยรอล 🙂

Share

เรียนรู้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน จากสำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล

9 มิถุนายน 2015

กระทรวงพลังงาน               ในวันพุธ ที่ 3 เดือน มิถุนายน ปี 2558 สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล ได้มาให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน

 

Share

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

9 มิถุนายน 2015

ประชุมผู้ปกครอง                       โรงเรียนดารุลอูลูม ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนเก่าภายใต้หัวข้อโครงการ ” Meeting school “ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวัน ศุกร์ ที่ 5 เดือน มิถุนายน ปี 2558

Share

กิจกรรมมอบตัวนักเรียนใหม่ชั้นม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558

9 มิถุนายน 2015

วันมอบตัวนักเรียน

กิจกรรมมอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดารุลอูลูม ได้จัดขึ้นในวัน พุธ ที่ 15 เมษายน 2558

 

Share