โรงเรียนดารุลอูลูม มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามวิธีอิสลาม

13 พฤศจิกายน 2018

 

Share

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อนำเสนอ โปรแกรม Microsoft PowerPoint

31 ตุลาคม 2016

อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อนำเสนอ โปรแกรม Microsoft PowerPoint

แบบทดสอบก่อนเข้าสู่การอบรม (คลิกที่นี้)

ตรวจคะแนนแบบทดสอบ (คลิกที่นี้)

แบบประเมินความพึ่งพอใจของการอบรม (คลิกที่นี้)

dinglogo1

 

Share

แสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันอัลนาชีดในนามตัวแทนจังหวัดสตูลได้ลำดับที่ 4 จากทีมเข้าร่วมทำการแข่งขันทั้งหมด12 ทีม

19 มิถุนายน 2016

มนุษย์ธรรม

Share

กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือ วันที่ 28 มกราคม 2559

19 มิถุนายน 2016

ลูกเสือเดินทางไกล

Share

ทัศนศึกษานักเรียนชาย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่

9 พฤศจิกายน 2015

 

งานวิทย์         กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชายได้จัดทำขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 โดยได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ และเที่ยวชมงานวิืทย์ ณ มอ. หาดใหญ่

 

Share

ชุมนุมสร้างงานศิลป์ วันที่ 6 สิงหาคม 2558

2 กันยายน 2015

ชุมนุมสร้างงานศิลป์

Share

การประกวดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2557

1 กรกฎาคม 2014

ต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนดารุลอูลูม ได้จัดโครงการประกวดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2557 ขึ้น โดยทางโรงเรียนได้จัดเป็นการแสดงปันจักสีัลัตแอโรบิกเพื่อสุขภาพต้านภัยยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพที่ดี อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนไม่มั่วสุมหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภทและเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันและเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ และเพื่อการแข่งขันภายในงานมีการเต้นแอร์โรบิคจากสภานักเรียนชายโรงเรียนดารุลอูลูม และมีการจัดสื่อโมเดลต่างๆ มากมาย

(เพิ่มเติม…)

Share

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางศาสนาของเยาวชน ระดับอำเภอ จังหวัดสตูล

1 กรกฎาคม 2014

ตอบปัญหา

Share

โครงการจับมือน้องสู่รั่ว “อูลูม” ปีการศึกษา 2557

1 กรกฎาคม 2014

 

 

จับมือน้องสู่รั้วอูลูม

            โครงการจับมือน้องสู่รั้ว “อูลูม” ประจำปีการศึกษา 2557 จัดขึ้นระหว่าง วันที่  19   –  20 พฤษภาคม 2557 ณ  โรงเรียนดารุลอูลูม เพื่อวัตถุประสงค์ให้นักเรียนใหม่ ได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี และระเบียบวินัยของโรงเรียน สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ตลอดจนฝึกจิตใจให้พร้อมกับ ปัญหาที่จะเกิดทั้งการเรียนและการทำงาน การใช้ชีวิต

(เพิ่มเติม…)

Share

โครงการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557

1 กรกฎาคม 2014

ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนดารุลอูลูม  เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการจัดดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และจัดพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ

         ทางโรงเรียนจึงจัด“ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ปีการศึกษา 2557”  ขึ้น ในวัน อังคาร ที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ มัสยิดโรงเรียนดารุลอูลูม เพื่อให้ทางโรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างบ้านกับโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

(เพิ่มเติม…)

Share